YARGI HARÇLARI

(2016 Yılı)

Kanunla getirilen miktar

Uygulanan Miktar (2016)

A) (Değişik: 21/01/1982 - 2588/14 md.) Mahkeme Harçları:

            Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde

I - Başvurma harcı:

            Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tespiti delail ile ilgili taleplerde,

1. Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde:

29.400 TL

13,50 ?

2. Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde:

60.000 TL

29,20 ?

3. (Değişik fıkra: 25/12/2003 - 5035 S.K./34. md.) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde

15.300.000 TL

44,90 ?

4. (Ek fıkra: 30/03/2011 - 6216 S.K./75. md.) Anayasa Mahkemesinde

            (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)

150,00 TL

239,50 ?

II- Celse harcı:            (Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)

1. Sulh mahkemeleri:

 

 

            a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan 35.600 (16,60 ?) liradan aşağı olmamak üzere:

Binde 1,2

Binde 2,27

            b) Belli bir değer bulunmayan davalarda:

35.600 TL

16,60 ?

2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde 60.000 (29,20 ?) liradan az olmamak üzere):

Binde 1,2

Binde 2,27

III- Karar ve ilam harcı:

1. Nispi harç:

 

 

a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden:

            (Ek fıkra: 04/12/1985 - 3239/96-A md.) (Ek cümle: 06.02.2014 - 6518 S.K./9. md.) Tahkim yargılamasında bu bende göre hesaplanan harç yüzde elli oranında uygulanır. Bakanlar Kurulu dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.

Binde 36

Binde 68,31

b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden):

Binde 6

Binde 11,38

            c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden):

Binde 2,4

Binde 4,55

d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden):

Binde 6

Binde 11,38

            e) (Değişik alt bent: 25/12/2003 - 5035 S.K./34. md.) Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.

 

 

            f) (Ek alt bent: 21/02/2007 - 5582 S.K./32. md.) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden:

                        Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.

Binde 54

Binde 68,31

            Nispi harçlar 60.000 (29,20 ?) liradan aşağı olamaz.

 

 

2. Maktu harç:

 

 

a) 1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1 inci fıkra dışında kalan kararlarında:

60.000 TL

29,20 ?

            b) (Değişik fıkra: 25/12/2003 - 5035 S.K./34. md.) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında:

20.600.000 TL

60,80 ?

            c) (Değişik fıkra: 25/12/2003 - 5035 S.K./34. md.) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında:

16.400.000 TL

48,10 ?

            d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında:

97.400 TL

48,10 ?

IV. (Değişik fıkra: 31/03/2011 - 6217 S.K./13. md.) Temyiz, istinaf ve itiraz harçları:

            a) Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında:

90 TL

143,50 ?

            b) Yargıtay ceza dairelerine yapılacak temyiz başvurularında (İptal: Anayasa Mah. 20.10.2011 tarih ve E. 2011/54, K. 2011/142)

40 TL

-

            c) Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında:

90 TL

143,50 ?

            d) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge idare mahkemelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında:

50 TL

79,70 ?

            e) Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında:           (İptal: Anayasa Mah. 01.11.2012 tarih ve E. 2011/64, K. 2012/168)

50 TL

79,70 ?

            f) Bölge adliye mahkemeleri ceza dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında:           (İptal: Anayasa Mah. 01.11.2012 tarih ve E. 2011/64, K. 2012/168)

20 TL

-

            g) İdari yaptırımlar konusunda sulh ceza mahkemelerince verilen son karara karşı itirazen yapılacak başvurularda: (İptal: Anayasa Mah. 01.11.2012 tarih ve E. 2011/64, K. 2012/168)

20 TL

-

            h) İcra mahkemelerinin kararlarına karşı itirazen yapılacak başvurularda (İptal: Anayasa Mah. 01.11.2012 tarih ve E. 2011/64, K. 2012/168)

20 TL

-

V. (Ek fıkra: 23/07/2010 - 6009 S.K./20. md.) Keşif harcı:

                        (Mahkemelerce re'sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek için)

120 TL

206,30 ?

B) İcra ve iflas harçları:

I - İcra harçları:

1. İcraya başvurma harcı:

60.000 TL

29,20 ?

2. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı:

60.000 TL

29,20 ?

3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:

 

 

            a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan:

Yüzde 2,4

Yüzde 4,55

            b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan:

Yüzde 4,8

Yüzde 9,10

            c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan:

Yüzde 6

Yüzde 11,38

            d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan:

Yüzde 2,4

Yüzde 4,55

            e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan:

Yüzde 1,2

Yüzde 2,27

            f) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:

 

 

                        aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde:

Yüzde 1,2

Yüzde 2,27

                        bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde:

Yüzde 2,4

Yüzde 4.55

            g) (Değişik alt bent: 20/03/1981 - 2430/4-B md.) Menkul tesliminde;

 

 

                        aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde:

Yüzde 1,2

Yüzde 2,27

                        bb) İcra marifetiyle teslim halinde:

Yüzde 2,4

Yüzde 4,55

h) (Ek alt bent: 21/02/2007 - 5582 S.K./32. md.) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.

 

 

4. İdare harçları:

            (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için)

42.400 TL

20,20 ?

II- İflas harçları:

1. Maktu harç: İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı:

97.400 TL

48,10 ?

2. (Değişik: 04/12/1985 - 3239/96-A md.) Konunun değeri üzerinden harç:

 

 

            a) İflasta paylaşılan para üzerinden:

Yüzde 2,4

Yüzde 4,55

            b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden:

Binde 6

Binde 11,38

III- (Ek fıkra: 23/07/2010 - 6009 S.K./20. md.) Haciz, teslim ve satış harcı:

                        (Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için)

40 TL

68,50 ?

C) Ticaret Sicili harçları:

I - Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

 

 

            a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde:

428.600 TL

217,40 ?

            b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde:

1.225.600 TL

623,60 ?

            c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde:

2.757.400 TL

1.405,30 ?

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

 

 

            a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde:

14.000 TL

107,70 ?

            b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde:

305.200 TL

154,40 ?

            c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde:

673.400 TL

341,90 ?

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

                        (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerde harç alınmaz.)

 

 

            a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde:

214.000 TL

107,70 ?

            b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde:

305.200 TL

154,40 ?

            c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde:

673.400 TL

341,90 ?

4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

 

 

            a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde:

84.800 TL

42,00 ?

            b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde:

121.600 TL

60,80 ?

            c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde:

            Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

214.000 TL

107,70 ?

II - Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/1):

23.600 TL

10,70 ?

2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105):

72.800 TL

35,80 ?

D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):

I - Suret harçları: (Değişik: 20/03/1981 - 2430/4 - D md.)

            a) İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil):

6.200 TL

1,70 ?

            b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil):

6.200 TL

1,70 ?

            c) Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil):

11.600 TL

4,30 ?

            d) Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil):

                        Resen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.

11.600 TL

4,30 ?

II - Muhafaza harçları:

            Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:

            a) Bir yıla kadar:

Binde 6

Binde 11,38

            b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için:

Binde 3

Binde 5,69

III - Defter tutma harçları:

            a) Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde 35.600 (16,60 ?) liradan az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden:

Binde 2,4

Binde 4,55

            b) Miras işlerinde defter tutulmasında:

 

 

                        aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden:

Binde 2,4

Binde 4,55

            bb) Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise:

90.800 TL

44,90 ?

            c) İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden:

90.800 TL

44,90 ?

IV - Miras işlerine ait harçlar:

                        Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden:

            (Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)

Binde 2,4

Binde 4,55

V - Vasiyetname tanzimine ait harçlar:

                        Medeni Kanunun 479 uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:

            a) Belli bir meblağı ihtiva edenler:

Binde 0,60

Binde 1,13

            b) Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler:

121.600 TL

60,80 ?